Зінаїда Іванівна Слєпкань

200px-Фото_Слєпкань_Зінаїда_Іванівна

Математика — поклик долі

Віртуальна виставка присвячена світлій пам’яті Зінаїди Іванівни Слєпкань — відомого українського вченого в галузі методики навчання математики, автора багатьох навчальних посібників і підручників для учнів, студентів і вчителів. Зінаїда Іванівна зробила великий і багатогранний внесок у розвиток методики навчання математики в середній і вищій школах. Представляємо декілька видань з фондів бібліотеки.

ScanImage065 Слєпкань, З. І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу : навч.посіб. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / З. І. Слєпкань, А. В. Грохальська, О. Є. Валянська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. — 240 с.

Пропонований збірник складений відповідно до чинної програми з алгебри та початків аналізу для загальноосвітньої школи й орієнтований на підручники для 10 і 11 класів: М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. Алгебра і початки аналізу (2002 р.).

Задачник, як і підручник, містить задачі трьох рівнів складності: обов’язковий, підвищений і поглиблений. Ці рівні вілповідають трьом із чотирьох рівнів досягнень учнів (середньому, достатньому і високому), які введені Міністерством освіти і науки України для тематичного оцінювання знань учнів.

До збірника включено зразки контрольних робіт з основних тем за програмою.

Для учнів старших класів і вчителів математики.

 ScanImage066

  Слєпкань, З. І. Методика навчання математики : підруч. для студентів мат. спец. ВПНЗ / З. І. Слєпкань. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ : Вища шк., 2006. — 582 с.

Розглянуто різні методичні підходи до подання навчального матеріалу з основних змістових ліній шкільного курсу математики, контролю успішності учнів, організації позакласної роботи. Подано грунтовний аналіз особливостей сучасних шкільних програм з математики, розкрито сутність системного, комплексного й особистісно орієнтованого підходів до навчання математики.

У другому виданні наведено новий розділ «Методика навчання елементів комбінаторики, початків теорії ймовірностей та вступу до статистики».

Для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.

 ScanImage067

Слєпкань, З. І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики / З. І. Слєпкань. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. — 240 с.

 У посібнику проаналізовано провідні психологічні теорії научіння і відповідні їм моделі навчання, розглянуто сучасні базові моделі та технології освітнього процесу, вказано місце та роль загальних і специфічних для математики розумових дій і прийомів розумової діяльності учнів: формування математичних понять, доведення тверджень і розв’язування задач.

Належне місце відводиться психолого-дидактичному  аналізу математичних помилок учнів і шляхи їх попередження і усунення. Розкриваються проблеми формування і розвитку творчої особистості учня у процесі навчання математики, проблеми особистісно-орієнтованої математичної освіти.

Для учителів математики, методистів, аспірантів, магістрів і студентів педагогічних закладів освіти

 ScanImage068  Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. — Київ : НПУ, 2000. — 210 с.

Курс «Теоретичні засади педагогічного процесу у вищій школі»  має ознайомити майбутніх магістрів із цілями та нпрямками реформування вищої освіти, із структурою її системи, методологічними, психолого-педагогічними та методичними основами організації  навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи та науковими основами організації післядипломної освіти в закладах, які її забезпечують.

 ScanImage069

Слєпкань, З. Методика вивчення елементів комбінаторики,початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в загальноосвітніх навчальних закладах : [дод. до газ. «Математика» 2004. — № 29-30 (серп.)]  / З. Слєпкань, І. Соколовська. — Київ, 2004. — 112 с.

У пропонованому посібнику відображено історію впровадження в шкільну освіту елементів комбінаторики, початків теорії ймовірностей і елементів мтатистики; розроблено методику формування основних понять, доведення теорем і формул; для формування знань, навичок і вмінь учнів запропоновано добірки задач та їх розв’язання. Значну увагу приділено пропедевтиці вивчення зазначених розділів в основній школі.

Для вчителів математики та студентів математичних спеціаотностей ВНЗ.

 ScanImage070   Шкіль, М. І. Алгебра і початки аналізу  : підруч. для 10 кл. для загальноносвіт. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. — Київ : Зодіак-Еко, 2003. — 272 с.
 ScanImage071   Шкіль, М. І. Алгебра і початки аналізу  : підруч. для 11 кл. загальноносвіт. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. — Київ : Зодіак-Еко, 2002. — 384 с.