“Навколишнє середовище: яким воно є”

скачанные файлыЩороку в третю суботу квітня відзначається Український день довкілля. Це свято з’явилося завдяки підписанню спеціального президентського указу в 1999 році.

Поява цього свята пов’язана  з проведенням Стокгольмської конференції, яка зіграла вирішальну роль в глобальному екологічному русі.

Український день довкілля організовується спеціальним комітетом, який займається підготовкою тематичних заходів, пов’язаних з висадкою рослин в лісах і парках, прибиранням паркових територій, плануванням скверів, газонів, клумб в населених пунктах, ліквідацією стихійних звалищ в громадських місцях, місцях відпочинку і дозвілля. 

Запрошуємо переглянути віртуальну виставку “Навколишнє середовище: яким воно є”. З літературою можна ознайомитись у читальному залі та на абонементі навальної літератури Наукової бібліотеки.

 

_title (1)

Потіш, Л. А. Екологія : навч. посіб. / Л. А. Потіш. – Київ : Знання, 2008. – 272 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Навчальний посібник розкриває базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію.

Окремою частиною є «Лабораторний практикум з екології», який охоплює п’ятнадцять лабораторно-практичних занять та семінарів.

_title

Джигирей, В. С.  Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

02

Злобін, Ю. А. Загальна екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми : Унів. кн., 2003. – 416 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високознавчу сферу людських знань і дій.

1b60404a934abacd806964d3ca1d455b-g

Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – Київ : АКАДЕМІЯ, 2006. – 360 с. – (Альма-матер).

У підручнику розглянуто моіторинг довкілля як самостійну і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом, об’єктом і методами дослідження. З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації людського світогляду у ньому узагальнено і систематизовано теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань.

4

Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 294 с. 

Підручник містить поняття ланшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ланшафтом території.  Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з еколгії міських систем, приклади тестової програми.

6

Юрченко, Л. І. Екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Юрченко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 304 с.

Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньму широко і грунтовно розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмоюдля студентів напряму «Економіка і підприємництво».

0462209

Плахтій, Д. П. Екологія : основні терміни, поняття та означення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. П. Плахтій, О. С. Чинчик, С. В. Кобринська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с.

У навчальному  посібнику  викладено основні терміни і поняття, що  використовуються в екологічних дисциплінах, таких як загальна екологія, ланшафтна екологія, екологія людини та інших.

 

1270986867573

Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. для студентів ВНЗ / за ред. В. І. Лаврика. – Київ : АКАДЕМІЯ, 2010. – 400 с. – (Альма-матер). 

Розкриті у підручнику математичні та імітаційні методи моделювання і прогнозування конкретизують розуміння  усього, що відбувається і може відбутися у водних системах, атмосфері, грунтах, рослинному середовищі, наслідків людського втручання в них, прагматизує оцінки і висновки, допомагає знаходити оптимальні технічні, технологічні, організаційні природоохоронні рішення.

images (7)

Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінол. слов.-довід. / І. І. Дуднікова. – Київ : Вища шк., 2005. – 248 с.

Наведено основні значення термінів і понять із різних розділів екології і безпеки життєдіяльності людини, найважливіші відомості про біосферу Землі, її структуру, взаємозв’язок людини і природи, охорону навколишнього середовища. Висвітлено поняття структури і функцій різних екосистем, характер і наслідки впливу господарської діяльності людини на природу.

images

Зубик, С. В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навч. посіб. / С. В. Зубик. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 400 с. 

У посібнику наведені основні джерела забруднення навколишнього середовища, детально розглянуто техногенне навантаження на навколишнє середовище, визначено ступінь ураженості людини внаслідок її господарської діяльності.

img222

Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи : слов.-довід. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. – Київ : Знання, 2007. – 624 с.

Пропонована книга — найбільш повний словник-довідник термінів і понять у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі  подається науково обгрунтоване тлумачення загальної наукової термінології. Видання має академічний характер.

Osnovi_ekologii_ta_ohoroni_dovkillya

Сухарев, С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 394 с

Навчальний посібник призначений для студентів як екологічних, так і неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. В навчальному посібнику розкрито теоретичні основи та методологію охорони довкілля, його значення у сучасному світі. Показані практичні напрямки вирішення ряду сучасних екологічних проблем, розглянуто систему екологічної безпеки.

Osnovi_prirodoznavstva_Priroda_Ykraini

Яришева, Н. Ф. Основи природознавства : природа України : навч. посіб. / Н. Ф. Яришева. – Київ : Вища шк., 1995. – 335 с. : іл.

Подаються відомості про природні умови, рослинний і тваринний світ України відповідно до специфіки використання зазначеного матеріалу у навчально виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

utju_004

Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підруч. для студентів ВНЗ / С. С. Левківський, М. М. Падун. – Київ : Либідь, 2006. – 280 с. 

У підручнику подано відомості про водні ресурси і водний баланс, сформульовано головні принципи і показники використання й охорони водних ресурсів. Висвітлюються питання обліку  та планування використання водних ресурсів, водогосподарського районування, прогнозування та моделювання у водному господарстві, формування і функціонування водогосподарських комплексів і систем, їх техніко-економічного обгрунтування. Значну увагу приділено проблемам охорони та відтворення водних ресурсів.