Наукові праці викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка (2016 р.)

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка (2016 р.) є хронологічним продовженням раніше виданих аналогічних покажчиків.

У покажчику представлені наукові роботи професорсько-викладацького складу університету за 2016 рік: книги (підручники, навчальні посібники тощо), тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій, статті, опубліковані в наукових виданнях вузів, часописах та збірниках.

Усі праці в бібліографічному покажчику упорядковані за кафедрами відповідних факультетів, у межах кафедри – за алфавітом прізвищ авторів. Праці надаються в хронологічній послідовності. Опис зроблено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні правила та вимоги складання» та ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою».

Даний покажчик не претендує на повноту і точність у зв¢язку з тим, що деякі автори публікацій не змогли надати авторські примірники для оформлення бібліографічного опису і не в повному обсязі надали списки своїх наукових праць.

Покажчик допоможе користувачам ознайомитись з науковою діяльністю вузу загалом та окремих викладачів за конкретний період. Він стане у нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю з педагогічних та інших дисциплін, а також слугуватиме систематизації напрацьованого доробку науковця.

Головний редактор: директор Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Г. Г. Макарова.

Відповідальні за випуск: проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор В. О. Дятлов, директор бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Г. Г. Макарова.

Підготовка матеріалу до випуску: працівники науково-бібліографічного відділу.

Факультет початкового навчання

1 (231.0 KiB)

Факультет фізичного виховання

5 (86.8 KiB)

Психолого-педагогічний факультет

2 (161.5 KiB)

Філологічний факультет

6 (99.3 KiB)

Технологічний факультет

3 (129.5 KiB)

Хіміко-біологічний факультет

7 (192.0 KiB)

Фізико-математичний факультет

4 (48.5 KiB)

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського

8 (176.0 KiB)