Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА

користування Науковою бібліотекою Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 1. Загальні положення 
 • Наукова бібліотека (надалі – Бібліотека) Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (надалі – Університет) є освітнім, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Університету і забезпечує творами друку, іншими інформаційними матеріалами та доступом до віддалених джерел інформації освітній, науковий та виховний процеси.
 • Правила користування Бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права і обов’язки користувача. Правила користування складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типових правил користування бібліотекою ЗВО» та «Положенням про Бібліотеку».
 • Інформаційні ресурси Бібліотеки Університету є невід`ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, документи на нетрадиційних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.
 • Користування Бібліотекою Університету безкоштовне.
 1. Умови запису та порядок користування Бібліотекою 
 • Право користування Бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, докторанти, магістранти, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
 • Запис до Бібліотеки:
 • студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів відбувається на підставі наказів про їх зарахування;
 • викладачів, співробітників – на підставі наказів про зарахування або службового посвідчення.
  • Для запису до Бібліотеки користувач повинен заключити договір на надання послуг, заповнивши заяву встановленого зразка (для реєстрації у базі даних системи «УФД/Бібліотека» і створення електронного формуляра), ознайомитися з Правилами користування, умовами договору та підтвердити своє зобов’язання про їх виконання особистим підписом.
  • Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться на підставі читацького або студентського квитка, для студентів стаціонару – на підставі студентського квитка, для студентів заочної форми навчання та решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка.
  • При втраті читацького або студентського квитка користувач повинен звернутися до співробітника Бібліотеки для блокування читацького формуляра. Втрата читацького документу не знімає відповідальності за взяту літературу.
  • Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальних залах Бібліотеки, пред’явивши документ, який засвідчує особу.
  • Замовлення, видача та повернення матеріалів з фондів Бібліотеки здійснюється через інтегровану бібліотечну систему «УФД/Бібліотека» на основі електронного персонального читацького формуляра.
  • Усі записи про видані та повернені документи фіксуються в електронному формулярі. Користувач має право ознайомитися з переліком виданих документів на моніторі робочого місця бібліотекаря та на сайті Бібліотеки.
  • Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філії та інших пунктах видачі літератури; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, Інтернет-послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у соціокультурних заходах, які організовує Бібліотека.
  • Термін користування документами визначається «Статусом примірника» (У читальній залі, три місяці, два тижні тощо) та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, студент Університету тощо).
  • Навчальна література видається на абонементі навчальної літератури на семестр або навчальний рік у кількості, яка відповідає освітнім планам і програмам.
  • Рідкісні та цінні видання, альбоми, енциклопедії, інші довідкові видання, неопубліковані матеріали (дисертації, дипломні роботи та ін.), документи обмеженого користування, документи і матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Робити ксерокопії з вищезгаданих документів заборонено.
  • На нічний абонемент можуть бути видані документи, які мають статус примірника «У читальній залі», що регламентується «Положенням про нічний абонемент».
  • Бібліотекар має право продовжити термін користування документами на прохання користувача, якщо на них немає попиту з боку інших користувачів.
  • При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна замовити з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА), відповідно встановленим правилам.
  • Користувачі Бібліотеки можуть скористатися послугою «Ксерокопіювання та роздрукування».
  • Усі користувачі мають доступ до електронних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет з автоматизованих робочих місць. Користування регулюється «Правилами користування читальними залами Бібліотеки».
  • Автоматизовані робочі місця для користувачів повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. Не дозволяється переглядати фільми, слухати музику, грати в ігри та інше.
  • З автоматизованого робочого місця користувач має право доступу до:
   • програм Microsoft Office;
   • електронного каталогу бібліотеки;
   • тематичних інформаційних та повнотекстових баз даних;
   • освітніх, наукових та навчальних ресурсів Університету та мережі Інтернет.
  • За необхідністю, користувачеві надаються консультації з використання інформаційних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет.
 1. Права, обов’язки та відповідальність користувачів 
 • Користувачі Бібліотеки мають право:
  • На повне, оперативне та якісне обслуговування.
  • Безкоштовно користуватись основними інформаційно-бібліотечними послугами.
  • Одержувати у тимчасове користування необхідні документи з фондів Бібліотеки.
  • Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування Бібліотекою, а також з пошуку інформації в автоматизованому режимі.
  • Брати участь у соціокультурних заходах, що проводить Бібліотека.
  • Працювати з електронними освітніми і науковими ресурсами у локальній мережі Бібліотеки, Інтернеті.
  • Використовувати Wi-Fi технологію у обладнаних зонах.
  • Вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих відомостей та переліку використаних документів.
  • Подавати адміністрації Університету зауваження та пропозиції щодо роботи Бібліотеки.
 • Користувачі Бібліотеки зобов’язані:
  • Знати Правила користування Бібліотекою та дотримуватись їх.
  • Під час запису до Бібліотеки надавати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попереджати Бібліотеку про зміни.
  • Дбайливо ставитись до документів, отриманих із фондів Бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення Бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в електронному або читацькому формулярі; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.
  • При отриманні документів ретельно перевіряти їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, відсутності сторінок, повідомляти бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книзі чи журналі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.
  • Повертати до Бібліотеки документи в установлені терміни. Після закінчення семестру, навчального року (на час літніх канікул) студенти зобов’язані повернути до Бібліотеки всі отримані документи.
  • У разі закінчення навчання в Університеті або звільнення, користувач повинен повністю розрахуватись з Бібліотекою, підписати обхідний лист.
 • Відповідальність користувачів Бібліотеки:
  • За завдану бібліотечному фонду та майну Бібліотеки шкоду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.
  • У разі втрати або пошкодження документів з фонду Бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами. При неможливості заміни користувач повинен зробити якісну ксерокопію цього видання.
  • Вартість пошкоджених або загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
  • Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у «Книзі обліку літератури, загубленої читачами, і тієї, що прийнята замість неї» і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
  • За порушення Правил користування Бібліотекою та недбале ставлення до документів друку користувач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення користувач позбавляється права користування Бібліотекою на навчальний семестр.
 1. Права та обов’язки Бібліотеки

4.1.   Бібліотека зобов’язана:

4.1.1.  Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно до «Положення про Бібліотеку Університету» та цими Правилами.

4.1.2.  Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються Бібліотекою.

4.1.3.  Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами освітнього, науково-дослідницького та культурно-виховного процесів Університету.

4.1.4.  Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються користувачам Бібліотеки, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

4.1.5.  Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему електронного каталогу, проблемно-орієнтованих баз даних, бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування (книжкові виставки та перегляди літератури, бібліографічні огляди, Дні інформації тощо). Брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.

4.1.6.  Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати інформаційні запити науковців та студентів Університету із використанням різноманітних форм і методів індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою їх оптимального задоволення.

4.1.7.  Організовувати роботу з поширення знань основ інформаційно-бібліотечної грамотності, прищеплення навичок роботи з книгою, різними джерелами інформації. З цією метою проводити спеціальні лекції, індивідуальні бесіди, консультації та ін.

4.1.8.  Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет, віртуального обслуговування користувачів, електронної доставки документів.

4.1.9.  У разі відсутності у фонді необхідної літератури, використовувати можливості міжбібліотечного абонемента.

4.1.10.      Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів, що складають фонд Бібліотеки, у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення реставраційних робіт.

4.1.11.      Дотримуватись установленого режиму роботи Бібліотеки згідно з вимогами Університету, не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення.

4.1.12.      Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

4.1.13.      Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно об’єктів, які зберігаються і використовуються Бібліотекою.

4.1.14.      Враховувати у діяльності Бібліотеки пропозиції користувачів, підтримувати постійні контакти з адміністрацією Університету, студентським парламентом.

4.2.   Бібліотека має право:

4.2.1.  Видавати користувачам книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

4.2.2   Через 15 днів після закінчення терміну користування документами нагадувати користувачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування Бібліотеки, передавати відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

 

 

4.2.3.  За порушення Правил користування Бібліотекою та недбале ставлення до документів друку позбавляти користувача права користування усіма структурними підрозділами Бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення позбавляти права користування Бібліотекою на навчальний семестр.

4.2.4.  Вимагати від керівництва Університету не допускати до сесії студентів та не видавати дипломи, а співробітникам – трудову книжку до ліквідації заборгованості у Бібліотеці.

4.2.4.  Інформувати адміністрацію Університету про порушення користувачами основних вимог користування документами.

Директор Наукової бібліотеки                           Г.Г.Макарова