Підручник — головний помічник студента!

До вашої уваги, на допомогу у навчальному процесі,  віртуальна виставка «Підручник — головний помічник студента» документів із фондів Наукової бібліотеки.

Глазирін, І. Д.    Плавання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Д. Глазирін. — Київ : Кондор, 2011. — 502 с.

 У підручнику викладені основні питання теорії та методики плавання. Книга зорієнтована на підготовку студентів факультетів фізичної культури вишів до практичної діяльності з організації та проведення всіх видів роботи з плавання у навчальних закладах різного рівня акредитації, а також учителів фізичної культури, тренерів, аспірантів, широкого загалу аматорів.

 

Максимюк, С. П. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / С. П. Максимюк. — Київ : Кондор, 2005. 667 с.

 У посібнику викладено загальні засади педагогіки, основні положення дидактики, теорію і методику виховання, історію педагогіки, основи школознавства.

 

Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. ВПНЗ / Л. В. Артемова. — Київ : Либідь, 2006. — 422 с.

 У підручнику викладене сучасне бачення шляхів становлення та розвитку виховання й освіти на терені України від найдавніших часів. Еволюцію вітчизняної педагогіки, яка має самобутній характер і водночас виступає органічним компонентом загальнолюдської педагогічної культури, подано в контексті історичних етапів розвитку української державності.

 

Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Д. Бойко. — 3-є вид., випр., доп. — Київ : Академвидав, 2006. — 688 с.

Це третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищий школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково-коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово.

 

Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. А. Яртися, В. Мельника. — вид. 2-е, перероб. і доп. — Львів : Світ, — 568 с.

У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, з’ясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей.

  Романова, Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студ. ВНЗ / Н. В. Романова. — Київ : Перун, 1998. — 480 с.

Викладено теоретичні основи загальної та неоганічної хімії. Розглянуто властивості металів, закономірності комплексоутворення, систематику координаційних сполук, властивості та способи видобування простих речовин і хімічних сполук за всіма групами переодичної системи елементів Д.І. Менделєєва.

 

 

Басов, В. П. Хімія : навч. посібник для слухачів підготов. відділень, фак. довузівської підготовки, абітурієнтів та студ. вузів. /В. П. Басов, В. М. Родіонов. — 4-е вид. — Київ : Каравела, 2004. – 320 с.

До посібника включені і розглядаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії — загальної, неорганічної та органічної, які заслуговують на особливу увагу при підготовці до іспитів з данної дисципліни.

 

Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ /С. Д. Максименко. — 3-е вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літератури, 2008. — 272 с.

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

  Шкіль, М. І. Вища математика : у 2-х кн.: підруч. для студ. ВПНЗ. Кн. 1 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. — Київ : Либідь, 2010. — 496 с.

У першій книзі вміщено матеріал з аналітичної геометрії з елементами алгебри, вступу до математичного аналізу та диференціального й інтегрального числення функцій однієї змінної. Виклад побудовано так, щоб максимально допомогти студентам опанувати різні математичні методи, навчити застосовувати їх на практиці.

Шкіль, М. І. Вища математика : у 2-х кн.: підруч. для студ. ВПНЗ. Кн. 2 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. — Київ : Либідь, 2010. — 496 с.

У другій книзі вміщено матеріал з диференціального та інтегрального числення функцій багатьох змінних, звичайних диференціальних рівнянь і теорії рядів.

   
 

Коваленко, І. П. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Коваленко. — Київ : Слово, 2011. — 456 с.

У посібнику викладено елементи теорії множин, лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині та в просторі, теорію границь і неперервності функції однієї та кількох змінних, основи диференціального й інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння першого і другого порядків, числові та степеневі ряди, елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики.

 

Основи економічної теорії : посібник для студ. вузів / за ред. С. В. Мочерного. – Київ : ВЦ «Академія», 2002. – 472 с.

У посібнику розкрито зміст економічних законів і категорій, які відображають сутність, становлення і розвиток соціально-економічних систем упродовж майже п’яти століть, а також перспективи їх еволюції у розвинутих країнах на початку третього тисячоліття.

 

 Лукашевич, М. П.Соціологія. Загальний курс : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. — 2-е вид. — Київ : Каравела, 2011. — 408 с.

У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

 

Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. для студ. ВЗО / В. Л. Петрушенко. — 5-е вид., випр. і доп. — Львів : Магнолія 2006, 2009. — 506 с.

Навчальний посібник є коротким за смістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії. Велика увага в книзі приділена філософії історії, культури, науки, техніки.

Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. для студ. ВНЗ / Ф. М. Рудич. — Київ : Либідь, 2005. — 480 с.

У підручнику розглянуто теорію і розвиток політичної науки від давнини до сучасності, головні поняття прикладної політології, висвітлено процес трансформації політичних систем у країнах СНД, Балтії, Центральної та Східної Європи, а також геополітичні проблеми у сучасному світі.

 

Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. — 6-е вид. — Київ : Каравела, 2010. — 344 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина — життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров’я.