Наукова бібліотека

 

Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX вековой ее истории. — Киев : С. В. Кульженко, 1911. — [10], 206, [1], [62] л. ил., [1] л. карт. : ил.

   Фундаментальный и богато иллюстрированный редкими фотографиями очерк истории православной церкви на Черниговщине в ее связи с историей края, охватывающий период от дохристианских времен до начала XX века.

 

Віроцький В. Д. Храми Чернігова / В. Д. Віроцький. — К. :Техніка, 1998. — 207 с. :іл. — (Національні святині України).

   У книжці описуються архітектурні та мистецькі скарби і святині стародавнього Чернігова, зокрема, Спаський, Борисоглібський та Успенський собори, Іллінська і П’ятницька церкви, а також шедеври мистецтва українського бароко. Розповідається, як упродовж останнього тисячоліття розбудовувались ці національні християнські святині, про людей, які мали відношення до цього, а також шляхи розвитку українського мистецтва.

 

Адруг А. К. Архітектура Чернігова другої половини ХVІІ — початку ХVІІІ століть / А. К. Адруг. — Чернігів :Чернігівський ЦНТЕІ, 2008. — 224 с.

   Дослідження кандидата мистецтвознавства, члена Національної спілки художників України А.К. Адруга присвячено архітектурі Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть – цікавій, але не достатньо дослідженій сторінці вітчизняного зодчества. Актуальність дослідження визначається також потребами відтворення особливостей  розвитку архітектури Чернігова за значеного періоду, окремих її галузей, створення і життя видатних пам’яток вітчизняного зодчества.

 

Черненко О. Пам’ятки монументально архітектури Північного Лівобережжя України XI — XIIIст. : каталог / О. Черненко, О. Ярошенко ; НУЧК ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів :SCRIPTORIUM, 2019. — 226 с. :іл.

   Науково-довідкове видання, яке містить дані про всі відомі на сьогодні на території Дніпровського Північного Лівобережжя України пам’ятки монументальної архітектури ХІ–ХІІІ ст. До видання увійшло 18 статей, в яких у систематизованому вигляді подано інформацію щодо місця знаходження, історії створення та функціонування, архітектурних та будівельно-конструктивних особливостей, перебудов та реставрацій, досліджень, ступеню збереженості, сучасного вигляду та використання пам’яток. Текст супроводжує науково-довідковий апарат (список використаних джерел та літератури), а також ілюстративний матеріал (схеми розташування, замальовки, світлини, архітектурна графіка тощо).

 

По следам древних культур : Древняя Русь / Ред. Г.Б. Федоров. — М. : Культпросветиздат, 1953. — 360с.

   Представленные в этом сборнике статьи освещают отдельные, наиболее яркие страницы истории русского народа, показывают наиболее важные и значительные области, города или разделы древнего хозяйства. Задача этих очерков состоит не в том, чтобы показать всю Русь, а в том, чтобы на примере отдельных, больших и малых, городов раскрыть то новое, что вносит археологическая наука в познание нашей Родины.

 

Чернігівщина incognita. — Х. : Чернігівські обереги, 2004. — 400 с.

   Історія Чернігівщини багата на події, які мали важливе значення не лише в контексті свого часу, а залишилися  такими і донині. Крізь віки долинають до нас імена тих, хто своєю працею, розумом, волею і натхненням примножував здобутки рідного краю, утверджував славу і авторитет України.
   До збірника увійшли статті про актуальні проблеми стародавньої, середньовічної, нової  та новітньої історії Чернігівщини.

 

Травкіна О.І. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2013. — 688 с.: іл.

   В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною (при цьому цей зв’язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого коллективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.

 

Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету :зб. матер. наук. конф., присв. 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. — Чернігів : Сіверянська думка, 2001. — 125 с.

   У збірнику висвітлено актуальні питання історії навчальних закладів 18 – 20 ст., спадкоємцем і правонаступником  яких став Чернігівський державний  педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Низку матеріалів присвячено розвиткові філософської та педагогічної думки, творчий спадщині вчених, літераторів і митців,  життя та діяльність яких були пов’язані з Чернігівщиною.

 

 

 

Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси / П. А. Раппопорт. — Л. : Наука, 1986. — 160 с. — (Из истории мировой культуры).

   Книга содержит историю русского монументального зодчества с конца X в. до монгольского вторжения. Учтены все новые исследования сохранившихся зданий и памятники, открытые с помощью раскопок. Показана тесная связь архитектурного развития с социальной историей Руси, связь древнерусских строительных артелей с определенными княжескими династиями. Впервые сделана попытка изложить историю древнерусской архитектуры не только как историю развития архитектурных форм, но и как реальную картину архитектурно-строительной.

 

Карнабіда А. А. Чернігів : архіт.-іст. нарис / А. А. Карнабіда. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ :Будівельник, 1980. — 128 с. :іл.

   В книге рассказывается  об истории возникновения, развития планировки и настройки города, о его социалистической реконструкции с учетом сохранения и использования многочисленных памятников истории и культури. Дается характеристика памятников архетиктуры разних епох.

 

Крвавич Д. П. Українське мистецтво у 3-х ч. :навч. посіб. для студ. вузів. Ч.2. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. — Львів :Світ, 2004. — 268 с.

   У навчальному посібнику розглянуто витоки християнізації мистецтва, архітектуру візантійських міст Півдня України (III-VIII ст.), ранньохристиянська скульптуру, феномен іконоборства і мистецтво Тавриди (VІІІ-ХІ ст.); теоретичні засади християнського світогляду, мистецтво Київської Русі, синтез мистецтв у християнській традиції; мистецтво ХІV — першої половини XVI ст. (мотиви готики) та ін.

 

Чернигов; Новгород-Северский; Глухов; Путивль / Г. Н. Логвин. — Москва : Искусство, 1980. – 287 с.

   В книге описываются отдельные художественные памятники древних городов Северской земли — Чернигова, Новгорода-Северского, Глухова, Путивля, как исчезнувшие, так и сохранившиеся. Прослеживается общий процесс развития украинского искусства, его связь с русской культурой. Помимо памятников Чернигова, Новгорода-Северского и Путивля в книге рассмотрены также ансамбли или отдельные сооружения небольших населенных пунктов, лежащих на пути следования, ибо они тесно связаны с исторической судьбой упомянутых древних городов.

 

Чернігів : короткий історичний нарис / М. Т. Яцура, І. І. Єдомаха. — К. : Рад. школа, 1958. — 136 с.

   В книзі дано короткий історичний нарис міста Чернігова з найдавніших часів до наших днів. Також вміщено ілюстрації архітектурних та історичних пам’яток міста, подано хронологічну таблицю найважливіших дат з історії Чернігова.

 

Чернігівщина :енциклопедичний довідник / ред. А.В.Кудрицького. — К. :Укр. Рад.Енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1990. — 1006с.

   На сторінках Довідника розміщені понад 3700 статей, присвячених найважливішим подіям багатовікової історії Чернігівщини, її містам і селам, історичним і сучасним адміністративним районам краю, природі. У книзі вміщено багато довідок про міські вулиці, пам’ятки архітектури, археології, писемної культури, матеріальні об’єкти, великі підприємства та різні установи. Широко подано інформацію про відомих осіб, життя і діяльність яких були тісно пов’язані з Чернігівщиною.

 

Родовід : Число (14) Наукові записки до історії культури України. — К. : Вид. фірма » Родовід», 1996. — 124с.

   Стаття містить розповідь про довгий і складний шлях створення і розвитку чернігівського єпархіального давньосховища

 

О. Б. Коваленко. Чернігівське єпархіальне сховище старожитностей // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 521. — 784 с. :іл.

   В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.