Чернігівські губернські відомості

 

 

Дудар О. «Черниговские губернские ведомости» і Чернігівська громада: співпраця офіційного видання та опозиції. Сіверян.

літопис. 2007. № 2. С.76-80.

 

 

 

Тоцька Ж. Документальні публікації з історії Північного Лівобережжя на сторінках «Черниговских губернских ведомостей» (дореформений період). Сіверян. літопис. 2007. № 2.  С. 80-85.

 

 

Тоцька Ж. Церковна історія Північного Лівобережжя доби Гетьманщини на сторінках газети «Черниговские губернские ведомости» у дореформений період (1838-1861рр.). Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця ХУ11-початку ХV111століття : Матеріали науково-практичної конференції / Батуринський держ.історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Ніжин, 2006. С. 201-205.

 

 

Тоцька Ж. В. Монастирі Північного Лівобережжя на сторінках «Черниговских губернских ведомостей» (дореформенний період).  Чернігівські старожитності : наук. зб. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук. конф. «Християнські старожитності Київської Русі» / редкол. Ю.О. Соболь [та ін.]. Чернігів, 2009. Вип. 2. С. 311-314.

 

 

 

Тоцька Ж. Внесок часопису «Черниговские губернские ведомости» у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині. Сівер. літопис. 2014. № 6. С. 248-264.

 

 

Сидоренко О. Події російсько-турецької війни 1877 — 1878 рр. на сторінках газети «Черниговские губернские ведомости». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Чернігів, 2014. Вип. 123. С. 144-148.