Дятлов Володимир Олександрович

 

 

Дятлов, В. О. «В ім’я Бога і загального добра». Нижчі версти населення німецького міста і Реформація :монографія / В. О. Дятлов. — Чернігів :Сіверянська думка, 1997. — 351 с.

   У монографії розглядаються склад, становище і місце нижчих верств населення у соціальній ієрархії німецького міста другої половини ХV-першої половини ХVI ст. Автор досліджує також проблему масової бідності, реформу середньовічної церковної благодійності і створення комунально-громадської системи соціальної допомоги бідним, поширені натоді ідеї та принципи перетворення суспільства на засадах соціальної справедливості та «загальноїкористі». У книзі з’ясовується участь та роль нижчих верст міста у Реформації та Селянській війні 1517-1525 рр., еволюція їхньої свідомості та поведінки.

  Для істориків, науковців, викладачів, учителів та студентів.

 

 

Дятлов, В. Історична комунікологія та культура комунікації доби Середньовіччя і ранньомодерного часу : навч. посіб. / В. Дятлов. — Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. — 160 с.

   У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні засади та завдання історичної комунікології в історичній літературі. Головна увага приділена з’ясуванню комунікативної культури Середньовіччя і Ренесансу. Розглянуто особливості комунікативних процесів  у Європейській реформації.
   Для викладачів, вчителів, студентів вищих навчальних закладів.

 

Історія середніх віків країн Європи та Америки : посіб. для студ. іст. фак. ВПНЗ ІІІ — ІV рівня акред. / В. О. Дятлов, О. М. Веремейчик, В. М. Тандура, О. М. Уманець. — Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2000. — 32 с.

  Посібник складається з прогроми курсу «Історія країн Європи та Америки», рекомендованої літератури, планів семінарських занять, завдань для колоквіумів, питань до екзаменів.

 

Історія країн Європи та Америки у ранній Новий час (XVI — перша половина XVII ст.) : посіб. для студ. іст. фак. ПНЗ III-IV рівня акред. / В. О. Дятлов, О. М. Веремейчик, В. М. Тандура, О. М. Уманець. — Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. — 36 с.

   Даний курс є першою частиною вузівського курсу «Історія Нового часу країн Європи і Америки», який читаєтьс протягом трьох учбових семестрів і охоплює період з кінцяXV –до початку XX ст.

 

Дятлов, В. О. Історія середніх віків країн Європи та Америки : навч.-метод. посіб.: (інформ. пакет матеріалів для орг. навч. за кред.-модул. системою для студ. іст. фак. ВНЗ) / В. О. Дятлов, М. К. Кеда, О. М. Уманець. — вид. 3-е, переробл. і допов. — Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2010. — 52 с.

   Навчальний курс «Історія середніх віків країн Європи та Америки» розрахований на студентів історичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середня освіта), які навчаються за освітньо-кваліфікаційними программами підготовки бакалавра.

 

Дятлов, В. О. Програма курсу «Історіографія всесвітньої історії», плани семінарських занять, рекомендована література, питання до колоквіуму, заліку та екзамену / В. О. Дятлов, Т. М. Соломенна, К. М. Ячменіхін. — Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 1999. — 48 с.

   Програма курсу «Історіографія всесвітньої історії» складена у відповідності з навчальними планами історичних факультетів педагогічних інститутів та університетів України і розрахована на 60-80 академічних годин.

 

Дятлов, В. О. Програма курсу «Нова історія країн Європи та Америки (другий період)», плани семінарських занять, колоквіум, рекомендована література, питання до заліку / В. О. Дятлов, О. Б. Стрілюк. — Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2005. — 76 с.

   Програма другого періоду курсу «Нова історія країн Європи та Америки» покликана зорієнтувати насамперед, студентську аудиторію у вивченні соціально-економічного, політичного розвитку зарубіжних країн за період з середини XIX ст. до завершення Першої світової війни.

 

Дятлов, В. О. Кафедра всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університетуімені Т.Г. Шевченка : до 90-ліття ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка / В. О. Дятлов, І. В. Кондратьєв, К. М. Ячменіхін. — Чернігів : Сіверянська думка, 2007. — 140 с.

   Науково-довідкове видання присвячено кафедрі всесвітньої (до 1998 р.-загальної) історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Книга містить нариси історії кафедри, бібліографічні довідки про викладачів та бібліографію їх наукових праць. Наведено відомості про участь членів кафедри у наукових конференціях, а також перелік дипломних та магістерських робіт, виконаних на кафедрі за увесь період її існування.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною та всесвітньою історією.

 

Дятлов, В. О. Реформи і реформація у Німеччини (ХV — ХVІ століття) / В. О. Дятлов. — Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2010. — 308 с.

   У книзі висвітлюються вузлові питання історії Німеччини пізнього Середньовіччя і раннього Нового часу. Головна увага приділяється аналізу духовних, соціально-політичних і релігійних процесів  у другій половині XV, на початку XVI ст., переростанню їх у Реформацію. Поряд з характеристикою реформаційних вчень та проєктів аналізується боротьба  за втілення їх у життя, зміни в теології, церковному устрої.
   Для викладачів, вчителів, студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Дятлов, В. О. Курсова робота з історії : метод.рек. / В. О. Дятлов, В. М. Тандура, М. О. Коваленко. — Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 1999. — 20 с.

  Для студентів історичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

Володимир Олександрович Дятлов : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко;  відп. ред.. Г. Г. Макарова.- Чернігів, 2010.- 36 с.

   Бібліографічний покажчик «Володимир Олександрович Дятлов» складений працівниками науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.
   У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць  доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії, першого проректора з науково-педагогічної роботи  ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка В. О. Дятлова

 

Дятлов, В. А. Низшие слои населения средневекового города ХV — XVI вв. : учеб.-метод. пособие / В. А. Дятлов. — Чернигов, 1992. — 36 с.

   Данное методическое пособие предназначено для проведения практических занятий, подготовки курсовых и дипломных робот по истории средних веков студентами исторических факультетов.

 

 

Дятлов, В. А. Реформация и социальное призрение бедных в ХVІ в. : учеб.-метод. пособие для студ. ист. ф-тов ВУЗ / В. А. Дятлов. — Волгоград, 1997. — 36 с.

Предназначается для практических занятий, подготовки рефератов, курсовых и дипломных робот.