Григорій Сковорода — український просвітитель, гуманіст, філософ

 

Багалій Д. І.  Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Всеукр. комітетом сприяння вченим присуджена премія / Д. І. Багалій. — К. : Держвидав України, 1926.

Видатний історик української культури Д. Багалій присвятив вивченню Сковороди кращі роки свого життя, а підсумком стала ця монографія, опублікована 1926 року за спеціальною постановою уряду України. Ця монографія здобула не тільки виняткового читацького інтересу, а й високої офіційної нагороди – Вищої премії Всеукраїнського комітету сприяння вченим.

 

Барабаш Ю. Я. Вибрані студії: Сковорода, Гоголь, Шевченко / Ю. Я. Барабаш. — К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006. — 744с. 

Книга Юрія Барабаша складається з двох частин – монографії «Дух животворить…» і відзначеного Національною премією ім. Тараса Шевченка дослідження «Коли забуду тебе, Єрусалиме…», котрі різняться за багатьма параметрами: XVIII – й перша половина XIX століття, Григорій Сковорода – та Микола Гоголь і Тарас Шевченко… Широке історично-культурне тло, подробиці біографії та довкілля, «повільне вчитування» в сковородинівські тексти – і вибіркова зосередженість, з порівняльно-типологічним поглядом на вузлових моментах спадщини Гоголя і Шевченка.

 

 

Драч І. Ф. Григорій Сковорода : Біограф. повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович ; Під заг. ред. В.М.Нічик. — К. : Молодь, 1984. — 216с. : іл. — (Сер. біограф. творів «Уславлені імена» ; Вип. 60).

У книзі розповідається про життя і діяльність Григорія Сковороди — гуманіста, поета, філософа і просвітителя другої половини XVIII століття.

 

Наш перворозум: Григорій Сковорода на портреті і в житті : Фотокнига / Авт.-упоряд. Стадниченко В. — К. : Спалах, 2004. — 180с. 

Фотокнига «Наш перворозум» – продовження низки видань що їх започаткувало видавництво «Спалах» про славетних діячів історії та культури України.

Загадкова постать великого українського філософа Григорія Савича Сковороди приваблювала багатьох дослідників. Проте автори цієї книги – відомі журналісти, лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка – Володимир Стадниченко й Микола Шудря знайшли самобутню художню форму де у витонченій ліричній манері і водночас глибинно відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди, означені скупими документальними свідченнями, багатющим ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де народився й перебував він- від Слобожанщини й до Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Італії.

 

 

Попов П. М. Григорій Сковорода : літ. портрет / П. М. Попов. — 2-е, випр. вид. — Київ : Дніпро, 1969. — 173 с.

Життя і творчість Г.С. Сковороди-народного філософа, глибокого мислителя, оригінального поета-ввійшли безсмертною сторінкою в історію культури українського народу. В нарисі змальовано життя Сковороди, визначається його світогляд, аналізуються його твори-філософські і літературні, їх історико-літературне значення.

 

 

 Сковорода Григорій:ідейна спадщина і сучасність. / Відп.ред. І.П.Стогній. — К., 2003. — 716с.

Пропонована книга є збіркою науково-теоретичних праць, що продовжує розпочатий в попередніх збірках «Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали» (К., 1992) та «Сковорода Григорій: образ мислителя» (К., 1997) аналіз творчості Григорія Сковороди в контексті української та світової культури.

 

Філіпчук Г. Г. Сковорода: зрощення Душі : публіцистика / Г. Г. Філіпчук ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. — Київ : Просвіта, 2017. — 28 с.

Авторське осмислення філософської і педагогічної спадщини відомого українського просвітителя-гуманіста, філософа, педагога ХVIII ст. Гргорія Сковороди є новитми і оригінальними у світі багатьох проблем сучасного світобуття української нації.

Для студентів, педагогів, науковців і всіи, хто замислюється над шляхами становлення, розвитку і збереження найголовнішого-власної Душі, свого національного і морального «Я».

 

Чижевський Д. І.Філософія Г.С. Сковороди / Д. І. Чижевський. — Х. : Прапор, 2004. — 272 с.

У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади ско-вородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалі! та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обґрунтував Чижевський, як-от думка про те, що творчість Сковороди є «коментарем» до Святого Письма, що вона посутньо пов’язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковоро-динського «барокового стилю» є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани.

 

 

 

Шевчук В. А. Предтеча : Романи / В. А. Шевчук. — К. : Дніпро, 1982. — 471с.

Зі сторінок роману «Предтеча» українського  письменника постає живий, своєрідно побачений і цікаво трактований образ великого гуманіста-філософа та митця Григорія Сковороди.

 

 

Ушкалов Л. В.  Сковорода, Шевченко, фемінізм… : статті 2010-2013 років / Л. В. Ушкалов. — Х. : Майдан, 2014. — 312 с.

До нової книги професора Леоніда Ушкалова ввійшло півтора десятка статей, написаних упродовж 2010-2013 років. У них розглядається низка історико-літературних, філософських, богословських та культурологічних питань, пов’язаних передовсім із творчістю Григорія Сковороди (1722-1794) й Тараса Шевченка (1814-1861). Крім того, автор аналізує проблематику українського фемінізму XIX століття, розглядає окремі явища української літератури часів реформації, бароко й 1920-х років.

 

 

Сковорода Григорій Савич Твори у 2-х томах. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г.С. Сковорода. – Київ: Обереги, 2005. – 476с.

До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства.

 

 

 Сковорода Г. С. Вибрані твори / Г. С. Сковорода. — Харків : Прапор, 2007. — 384 с.

До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди ввійшли цикли «Сад божественних пісень», «Харківські байки», діалоги «Нарцис», «Розмова про стародавній світ», «Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя в житті», «Алфавіт миру», «Боротьба архистратига Михайла із Сатаною», «Суперечка біса з Варсавою», притчі «Вдячний Єродій», «Убогий Жайворонок». Їх подано з автографами, найкращими списками й першодруками, а також оснащено належним науковим апаратом.

 

 

Сковорода Г. С. Літературні твори / Г. С. Сковорода ; вступ. стаття Б.А.Деркача. — Київ : Наукова думка, 1972. — 436 с.

До книги увійшли літературні твори Г.Сковороди, написані ним з середини 50-х до середини 70-х років XVIII ст.
 Том відкривається вступною статтею, в якій висвітлюються загальні риси біографії та особистості філософа і письменника, дається оцінка філософської та літературної спадщини мислителя.
Присутні цикли «Сад божественных пЂсней», «Басни Харьковскія», та ін.

 

 

Сковорода Г. С. Сад пісень : вибрані твори для ст. шк. віку / Г. С. Сковорода. — Київ : Веселка, 1983. — 190 с.

До збірки увійшли поезії, байки, притчі,уривки з філософських творів, листи та афоризми філософа-просвітителя і видатного педагога XVIII ст.

 

 

Сковорода Г. С. Твори : для старшого шкільного віку / Г. С. Сковорода. — К. : Веселка, 1996. — 271 с.

Нове видання творів Грирорія Сковороди (1722-1794)має на меті з’явити філософські і естетичні погляди видатного мислителя, педагога, мандрівного філософа. До книги ввійшли вірші, байки, найвиразніші фрагменти діалогів і трактатів, притчі, листи, перекладені на сучасну українську мову.