Інклюзивна освіта

 

Асистент учителя в інклюзивному класі : навч.-метод. посіб. / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда. — Київ : ТОВ «ВД «Плеяди», 2015. — 172 с.
 
У навчально-методичному посібнику представлена навчальна програма курсу «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі» та навчально-методичний супровід її реалізації.

 

 

 

Спільне викладання в інклюзивному класі : [метод. матеріали] / уклад. З. Н. Софій. — Київ : ТОВ ВД «Плеяди», 2015. — 70 с.

 

Запропоновані методичні матеріали – це конкретні практичні поради та рекомендації вчителям про спільне викладання в інклюзивному класі: з чого варто починати, як розподілити обов’язки зі своїм партнером, як спільно працювати над розробкою індивідуальної програми розвитку дитини, як проводити моніторинг прогресу дітей, як вибудовувати взаємини з батьками та ін.

 

 

Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами : метод. посіб. / Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; під заг. ред. З. Н. Софій. — Київ : ТОВ «ВД «Плеяди», 2015. — 66 с.

 

Методичний посібник містить загальну інформацію про структуру індивідуальної програми розвитку, процес її створення, а також практичні приклади індивідуальних програм розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Бойчук, Ю. Д.    Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я: теоретико-методичні аспекти : метод. рек. для викл. вищих пед. навч. закл. / Ю. Д. Бойчук. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. — 32 с.

 

Методичні рекомендації присвячено висвітленню теоретичних та методичних питань формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я у зв’язку із упровадженням інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Заєркова, Н. В.  Інклюзивна освіта від «А» до «Я» : порадник для педагогів і батьків / Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. — Київ, 2016. — 68 с.

 

Мета посібника — відповісти на основні запитання про впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають у педагогів і батьків.
Туріщева, Л. В.   Діти з особливостями розвитку в звичайній школі : навч.-метод. посіб. / Л. В. Туріщева. — Харків : Основа, 2011. — 112 с.

 

У посібнику представлені рекомендації щодо діагностування, психологічної підтримки, корекційної роботи з дітьми, які мають певні особливості (розлади зору, слуху, й мовлення та ін.) й проблеми розвитку й навчаються в звичайній школі.
Основи інклюзивної освіти / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України. — Київ : [б. в.], 2018. — 260 с. — (Серія «Інклюзивна освіта»).

 

У навчально-методичному посібнику представлено навчально-тематичний план, основний зміст лекційних та семінарсько — практичних занять з курсу «Основи інклюзивної освіти». В кожній темі подано основні поняття, контрольні запитання для самоконтролю, практичні завдання для писемного та усного виконання, перелік тем для доповідей та рефератів, питання для дискусій, список рекомендованої літератури. Для поглибленого вивчення пропонуються корисні ресурси, які складають сучасні наукові матеріали зарубіжних вчених, зокрема, канадських.
Індекс інклюзії : розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл / за ред. Т. Бут, М. Ейнскоу. — Київ : ТОВ ВД «Плеяди», 2015. — 190 с.

 

«Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад» — це добірка практичних матеріалів спрямованих на планування дій зі створення та розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. Дані матеріали сприяють розвитку загальноосвітнього навчального закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розробці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища загальноосвітнього навчального закладу та забезпечують досягнення всіма учнями максимально високих навчальних результатів, просування демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах.
 
Індекс інклюзії : розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл / за ред. Т. Бут, М. Ейнскоу. — Київ : ТОВ ВД «Плеяди», 2015. — 190 с.

 

Посібник призначений допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами. У посібнику описані чіткі та практичні стратегії використання індексу для здійснення заходів із планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи відповідно до запропонованої структури планування, індикаторів і запитань.
Колупаєва, А. А.   Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : науково-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. — Київ : Наук. світ, 2010. — 196 с.

 

Зміст посібника складають навчально-теоретичні та методичні матеріали до курсу «Вступ до інклюзивної освіти». Особлива увага приділяється методологічній основі  інклюзивної освіти, практичним аспектам її впровадження на теренах України, питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Колупаєва, А. А.   Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти» / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. — Київ : ІСП, 2010. — 20 с.

 

Зміст посібника складають навчально-теоретичні та методичні матеріали до курсу «Вступ до інклюзивної освіти». Особлива увага приділяється методологічній основі  інклюзивної освіти, практичним аспектам її впровадження на теренах України, питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Порошенко, М. А.    Інклюзивна освіта : навч. посіб. / М. А. Порошенко. — Київ : Агентство «Україна», 2019. —  300 с.

 

У навчальному посібнику розкрито концептуальні засади інклюзивної освіти, міжнародне і національне законодавство з розвитку інклюзивної освіти, зарубіжний досвід впровадження інклюзивної освіти, державно-громадське управління інклюзивною освітою. Особлива увага відведена питанню навчання дитини з особливими освітніми потребами в системі закладів загальної середньої освіти.