Наукові праці Михайла Грушевського з фонду бібліотеки

 

Грушевський М. С. Твори в 50-ти томах. Т. 6 / М. С. Грушевський. — Л. : Світ, 2004. — 696 с. — (Історичні студії та розвідки (1895-1900))

Найповніше 50-томне видання творчої спадщини видатного вченого і громадського діяча (всі опубліковані й неопубліковані твори, його епістолярна, мемуарна спадщина й архів). Виходить з 2002 у видавництві «Світ» (Львів). Кожний окремий том упорядковують фахівці з інститутів археографії, археології, історії України, літератури, співробітники архівних установ і музеїв Львова та Києва. У першому томі кожної серії вміщена вступна стаття, яка досліджує окремий напрям діяльності вченого. Закінчуються томи коментарем, примітками і покажчиками.

 

Грушевський М. С. Історія України — Руси в 11-ти т., 12-ти кн. Т. 1. До початку ХІ в. / М. С. Грушевський. — К. : Наукова думка, 1994. — 736 с.

Головна з 2000 друкованих праць Грушевського – 11 томів «Історії України-Руси», доведеної до часів Виговського, попри минущість її окремих аспектів у освітленні й методології, останеться вічним монументальним твором, який реконструював тисячолітній власний шлях, власне обличчя, власний історичний характер і долю України, відтворив її окремий образ від інших народів, внутрішньо цільний історичний образ. Щоб це зробити, «мусів він науково подолати творені століттями і прийняті світом російські і польські схеми і концепції історії Східної Європи, в яких не було окремого місця і шляху України. Монографію «Історія України-Руси» Михайло Сергійович писав з перервами протягом 38 років (1895–1933).

 

Грушевський М. С. Історія української літератури в 6-ти т. 9-ти кн. Т. 1 / М. С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1993.

Академік M. С. Грушевський — автор «Історії України-Руси» — був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п’ять томів «Історії української літератури», шостий зберігся в рукописі.

 

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України : з додатками та доповненями / М. С. Грушевський. — Донецьк : Бао, 2008. — 736 с. : іл.

У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург, 1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921. — Звірено з ним); нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими й батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії. Видання в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії й постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від татаро-турецької навали. Багато місця відведено тут українсько-російським та українсько-польським зв’язкам, козацтву та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Європі української Конституції 1710 р., створеної гетьманом П. Орликом. Книга приваблює яскравим художнім стилем і читається, як захоплюючий літературний твір.

 

Грушевський М. С. Духовна Україна : зб. творів / М. С. Грушевський. — К. : Либідь, 1994. — 560 с. — (Пам’ятки іст. думки України)

Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М.С. Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку ХХ ст. Читач із цікавістю перегорне окремі сторінки історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрядами й духовними віршами тощо.

 

Грушевський М. С. На порозі Нової України. Гадки І мрії / М. С. Грушевський. — репр. вид. 1918 р. — К. : Наукова думка, 1991. — 128 с.

Книжка становить собою збірник статей і промов українського вченого і державного діяча М.Грушевського, написаних і виголошених ним протягом 1917-1918 рр. Автор розкриває історичну неминучість перемоги українського народу в боротьбі за державність і незалежність, окреслює напрями розвитку всіх сфер життя Нової України, характеризує її державні символи, грошові одиниці, новий адміністративний поділ, розкриває демократичні здобутки Української Народної Республіки.

Репринт з видання 1918 року.

 

Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914-1919 / М. С. Грушевський. — Київ : Либідь, 1992. — 46 с.

Книга є своєрідним продовженням «Історії України, приладженої до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх». Твір складається із семи розділів де в хронологічному порядку йдеться про перебіг подій в Україні в період світової війни, Лютневої і Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної Республіки, боротьби за її незалежність.

 

Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / М. С. Грушевський. — репр. вид. 1891 р. — Київ : Наукова думка, 1991. — 560 с. — (Пам’ятка історичної думки України)

Книга – перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентський лані. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія Київської землі, її економіка, культура та релігія. Наукова діяльність Грушевського мала велике значення, бо до цього часу український народ не мав власної історичної науки. Після написання кількох історичних і історико-літературних статей і рецензій в журналах і газетах, на третьому курсі університету Грушевський взявся до праці на запропоновану своїм керівником, професором Антоновичем тему: «История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века». Ця робота отримала золоту медаль, а в 1891 році її видали у Києві.

 

Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевський. — К. : Лыбидь, 1990. — 400 с. + портр. — (Памятники ист. мысли Украины)

У книзі відомого українського історика викладається історія українського народу з часів Київської держави до початку XX в. Пропонуються оригінальні трактування найважливіших історичних подій, характеристики видатних діячів національної історії.

 

Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський. — К. : Веселка, 1991. — 46 с. : іл. — (Українське відродження)

У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й сьогодні.

 

Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / М. С. Грушевський. — друк. за вид. 1925 р. — К. : Освіта, 1992. — 192 с.

У книжці, починаючи з передісторичних глибин і завершуючи ХІХ століттям, в науково-популярній формі аналізується витоки релігійного світогляду українського народу, висвітлюються обставини релігійного життя в Україні у різні історичні періоди, показуються роль і місце релігійної ідеології у суспільно-політичному і культурному розвитку.

 

Грушевський М. С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. С. Грушевський. — Д. : Січ, 1993. — 67 с.

«Великий рух народний, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні – Гетьманщині» – таким був відгук Грушевського на події того часу. Робота подає ґрунтовний огляд життя та діянь видатного гетьмана, політика, полководця Богдана Хмельницького.

 

Грушевський М. С. Про старі часи на Україні : коротка історія України: для першого початку / М. С. Грушевський. — Київ : Обереги, 1991.

Книжечка ця була написана в 1906 році, а вийшла 1907, в Петербурзі, — видало її Українське Добродійне Товариство, тільки без закінчення, де була коротка політична українська програма. Видавці пропустили її, з огляду на цензуру.

 

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. — Київ : Знання, 1991.

У цих збірниках – «Вільна Україна».  «Якої ми хочемо автономії й федерації», «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Україна і Росія», «Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти» (всі 1971 р.)., «На порозі Нової України» (1918 р.) та інші – знайдемо всі найболючіші питання нашого сьогодення.

 

Грушевський М. С. Як жив Український народ / М. С. Грушевський. — Київ : Веселка, 1992. — 111 с. : іл. — (Українське відродження)

Останнім часом серед читацького загалу України помітно зріс інтерес до її історії, зокрема до творів М. С. Грушевського, – видатного вченого зі світовим ім’ям, позначеного ідеологами тоталітарного режиму тавром українського буржуазного націоналіста. У колишньому СРСР твори академіка М. С. Грушевського були заборонені. У час гласності його «Історія України-Руси», «Ілюстрована історія України» виходять великими тиражами, проте далеко не задовольняють попиту. Дещо зарадить у цьому репринтне відтворення маловідомої праці М. С. Грушевського «Як жив український народ. Коротка історія України», написаної на початку ХХ століття.

    Книга читається легко, з великим інтересом і, сподіваємося, прислужиться як широкому колу читачів, так і фахівцям з історії України, української мови і літератури.