Перша конституція у світі

«Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького», укладені як угода між гетьманом Пилипом Орликом та Військом Запорозьким 5 квітня 1710 р. у Бендерах, фактично і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні.
Конституція Пилипа Орлика формулювала головні принципи побудови держави: православ’я – панівна релігія, відновлення автокефалії, означені кордони держави, визначені в рамках Зборівської угоди, поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Конституція Пилипа Орлика, написана під значним впливом ідей західноєвропейського парламентаризму, діяла на Правобережній Україні до 1714 року.

 

Бантыш-Каменский, Д. Н. История Малой России / Д. Н. Бантыш-Каменский. — 4-е изд. — К., 1903. — 550с.

Книга відомого історика і археолога Д. М. Бантиш-Каменського є однією з перших найбільш вдалих спроб вітчизняної історіографії висвітлення історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Надзвичайно барвисто, живою мовою автор описав побут і звичаї племен, що заселяли в давнину територію малоросійського краю.

 

Кресіна, І. О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І. О. Кресіна, О. В. Кресін. — К. : ПБП»Фотовідосервіс», 1993. — 80 с.

Автори розглядають життєвий й політичний шлях великого гетьмана — правника Пилипа Орлика, його державотворчу діяльність. Подаються тексти й аналіз основних документів, написаних ним та пов’язаних з його ім’ям, що стали фундаментом українського конституціоналізму. Особлива увага приділяється Конституції 1710 р., що вперше в українській історії вповні визнала пріоритет права в державному будівництві. Державотворчі пошуки гетьмана. Біографія на тлі політики Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

 

Крупницький, Б. Гетьман Пилип Орлик : (1672-1742): його життя і доля / Б. Крупницький. — К. : Дніпро, 1991. — 80 с

Праця Б. Д. Крупницького, являє собою результат багатолітніх дослідів  історика про життя і діяльність Гетьмана Пилипа Орлика. Вона була написана ще в 1947 році, на доручення Науково-Дослідного Інституту Української Мартирології (Мюнхен), дійсним членом якого був Крупницький. Писав він її важко хворий, у шпиталі. Інстиут ухвалив її до друку, але валютова реформа в Німеччині 1948 року й наступна фактична ліквідація Інституту перешкодили тоді її виданню.

Цей прекрасний нарис про визначного українського державного діяча-емігранта, який боровся до кінця за волю й незалежність Батьківщини, з пошаною й подякою згадаємо його автора, визначного українського історика-емігранта, який ціле своє життя віддав рідній науці й шуканню історичної правди, зокрема про ту добу, коли жив і діяв гетьман Пилип Орлик.

 

Маркевич, Н. История Малороссии Николая Маркевича. Т.4 / Н. Маркевич. — издание книгопродавца О.И.Хрусталева. — М. : Типография Августа Семена, 1842.

Маркевич Микола Андрійович (1804-1860) — історик, етнограф і письменник. Протягом 1838 — початку 1840 підготував велику 5-томну студію «История Малороссии» (Москва, 1842-1843), в якій перші два томи містять авторський виклад, а три наступні томи — документальні додатки, матеріали, примітки, опис джерел, хронологічні таблиці та ін. Хоча історична і літературна критика по-різному оцінила цю працю, книга справила велике враження на сучасників, зокрема, на Т. Шевченка присвятив Н. Маркевичу вірш «Бандуристе, орле сизий».

 

Мироненко, О. М. Історія Конституції України / О. М. Мироненко. — К. : Ін Юре, 1997. — 60 с. — (Б-ка «Нова Конституція України»).

Стисло характеризуються світові й вітчизняні першоджерела українського конституціоналізму як теоретичної думки і практики тисячолітнього державотворення, процес становлення діючих і таких, які залишилися у проектах конституційних актів, що народжувались на українських землях, від гетьманських конституцій XVH ст. до Основного Закону України 1996 р. Для наукових і практичних працівників, викладачів і студентів вузів, широкого кола читачів.

 

Павленко, С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. О. Павленко. — Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 602 с.

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687-1709 pp. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

 

Пилип Орлик: життя, політика, тексти : матеріали міжнар. наук. конф. «Ad fontes» до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р. (14-16 жовт. 2010 р., м. Київ) / упоряд. Н. Яковенко. — К. : Пульсари, 2011. — 295 с.

Ця книжка стала результатом співпраці українських дослідників історії та культури України кінця 17 – початку 18 століть із колегами-науковцями з Італії, Польщі, Росії, США і Франції. Міжнародна наукова конференція, приурочена до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р.

 

Різниченко, В. Пилип Орлик — гетьман України / В. Різниченко. — К. : Укр. письменник, 1996. — 302 с.

Гетьман Пилип Орлик та його син Григор виходили з одного постулату: за будь-яку ціну здобути політичну свободу Україні, її народові. Мета цієї книжки – видобути з темені віків величні, героїчні діла цих двох видатних наших подвижників.

 

Слюсаренко, А. Г. Історія Української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. — Київ : Знання України, 1993. — 192 с.

У книзі вперше зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 p.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 p.), Основний закон «Самостійної України» (1905 p.), Конституцію УНР (1918 p.), Конституцію Отто Ейхельмана (1920-21 pp.) та інші єднає ідея державної незалежності України. Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей — все це стане в пригоді у сучасних пошуках шляхів розбудови Української демократичної держави. Для вчителів, науковців, політиків та широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями вітчизняної історії та політології

 

Томенко, М. В. Україна: історія Конституції / М. В. Томенко. — Київ : Генеза, 2015. — 144 с.

Навчальний посібник, написаний відомим політиком і громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти „Пактів і конституцій…” Пилипа Орлика та Конституції незалежної України.

 

 

 

Україна — козацька держава : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упор. В. Недяк. — К. : Емма, 2004. — 1216 с.

Історія і культура українського козацтва у фотосвітлинах з оригіналів документів, мап, стародруків, рукописів, клейнодів, зброї та одягу, з творів графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, історичних ландшафтів, з пам’яток архітектури та інших українських козацьких старожитностей. Упорядник Недяк В.В.Наукові редактори: Щербак В.О., Федорук О.К. 5175 ілюстрацій. Папір матовий крейдяни115г/м2. Вага-9,5 кг. Концепція Видання, зміст, епіграфи до нарисів, передмова, пошук, підбір і систематизація експонатів по розділах; художня і прикладна фотозйомка, графітний дизайн і художнє оформлення видання; коментарі і примітки до ілюстрованого ряду; фотореєстр козацьких поховань, фотокаталог народних картин «Козак Мамай»; фотокаталог козацьких портретів XVII — XIX ст.. фотокаталог портретів кобзарів і лірників та кобзарських музичних інструментів XVIII — початку XX ст.; фотокаталог портретів освітньо-культурних і церковних діячів України XVII-XVIII ст; фотокаталог меморіальних козацьких речей, фотокаталог козацьких вкладів до храмів; фотореестр козацьких Храмів і Монастирів, фотореєстр козацьких кам’яниць; фотозібрання козацької ікони, фотокаталог Мистецьких виробів українського золотарства XVII — XVIII ст., фотокаталог козацької Зброї; фотокаталог чумацьких возів по Музеях України, фотокаталог козацького одягу XVIІ — XIX ст.; фотореестр Козацьких святинь по закордонних музеях, фотокаталог клейнодів Війська Запорозького по Музеях світу.

 

Чухліб, Т. В. Пилип Орлик / Т. В. Чухліб. — К. : ОП «Житомирська облдрукарня», 2008. — 64 с. — (Великі українці).

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма. Для всіх, хто цікавиться минулим України.