Просвітитель — педагог Х. Д. Алчевська (1841 — 1920 рр.)

Алчевська Христина Данилівна  (16.04.1841 — 27.10.1920 рр.) український педагог, організатор народної освіти.

Христина Данилівна Алчевська народилася в 1841 р. у містечку Борзна Чернігівської губернії. Її батько був українцем, працював викладачем в училищі. Мати — молдаванка, походила з поміщицької родини. Своє життя вона присвятила здійсненню своєї мети — дати освіту простому люду. У 1862 р. вона організувала недільну школу для жінок. Курс навчання відповідав програмі початкових училищ. Аж до 1870 р. школа існувала нелегально, заняття відбувалися вдома у Алчевської. Разом із проблемою освіти Алчевська ставить питання виховання народу. Саме їй належить ініціатива створення третього у світі та другого в Україні пам’ятника Кобзареві. У 1899 р. було встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку роботи російського скульптора В. О. Беклемішева в її садибі в Харкові (нині будинок Центру громадських зв’язків). Після 1870 р. школа Алчевської функціонувала у приміщенні початкового училища. А в 1896 р. за проектом А. Н. Бєкєтова, який він виконав безкоштовно, для школи збудували власну споруду. Школа проіснувала до 1919 p., після чого в тому ж будинку було відкрито вечірню школу робітничої молоді. Життя Христини Алчевської, її безкорислива суспільна, культурна, педагогічна діяльність, любов до народу, віра в нього та його майбутнє, посилена реформами 60—70-х років, викликали ще більше бажання пошуку, самоствердження, нездоланне прагнення до переборення всіх перешкод на шляху до поставленої мети.

 

430612_89834465

Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. ВПНЗ / Л. В. Артемова. — Київ : Либідь, 2006. — 422 с.

 У підручнику викладено сучасне бачення шляхів становлення та розвитку виховання та освіти на терені України від найдавніших часів. Еволюцію відчизняної педагогіки, яка має самобутній характер і водночас виступає органічним компонентом загальнолюдської педагогічної культури, подано в контексті історичних етапів розвитку української державності.

  DSC02657  Зайченко, І. В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ — на початку ХХ ст. : монографія / І. В. Зайченко. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ : Компринт, 2013. — 504 с.

 В монографії розкривається історія розвитку освіти, школи і педагогічної думки в Україні у XIX —  на початку XX ст.

 DSC02656  Мухін, М. І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської / М. І. Мухін. — Київ : Вища школа, 1979. — 184 с.

 У монографії всебічно розглянуто й проаналізовано суспільно-освітню діяльність і педагогічні погляди прогресивного діяча народної освіти Х. Д. Алчевської.

 DSC02660 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. ВНЗ / М. В. Левківський. — 3-е вид., перероб. та доп. — Київ : Центр навч. літ., 2008. — 190 с.

 Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для вузів.

 DSC02661 Мельничук, О. С. Історія педагогіки України / О. С. Мельничук. — Кіровоград : Імекс ЛТД, 2001. — 179с.

 Навчальний посібник складається із двох частин. Частина перша являє собою короткий нарис історії педагогіки України. В ній висвітлюються питання становлення і розвитку освітніх закладів, педагогічної думки, народних педагогічних поглядів, починаючи з додержавного періоду розвитку східних слов’ян і закінчуючи сучасним станом розвитку освіти в Україні. Друга частина — це хрестоматія, в яку входить невелика кількість основних педагогічних праць, документів, що характеризують розвиток педагогічної думки та школи України XI — XIX століть.

 DSC02663 Українська педагогіка в персоналіях : В 2-х кн.: Навч. посібник для студ. вузів. Кн.1. Х-ХІХ століття / За ред. О.В.Сухомлинської. — Київ : Либідь, 2005. — 624с.

 У навчальному посібнику подано творчі біографії українських мислителів, філософів, письменників, педагогів, які жили і працювали впродовж Княжої доби й Козаччини (X — XVIII ст.) та в період Просвітництва (ХIХ ст.).

 DSC02659 Харків-моя мала Батьківщина : Навч. посібник / За заг. ред. І.Ф. Прокопенка. — Вид. 2-е, випр. і доп. — Харків : ОВС, 2003. — 544с.

 Посібник присвячений історії та сучасності міста Харкова. У книзі характеризуються особливості природного середовища, історія, населення, економіка, культура, освіта, наука; висвітлюється роль Харкова і Слобожанщини в національному відродженні України, подаються відомості про видатних діячів Харківщини.

 DSC02665  Носовець, Н. М.
Х. Д. Алчевська про моральні якості вчителя / Н. М. Носовець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. — Вип. 100. — С. 285-287.
 DSC02664  Клопот, В.
Педагогічна діяльність Христини Алчевської / В. Клопот // Матеріали науково-практичної конференції «Треті Фльорівські читання» : до 40-річчя відновлення іст. ф-ту Ін-ту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 15 жовтня 2013 р. / редкол.: В.О. Дятлов, А.М. Боровик (відп. ред.), О.Б. Коваленко, В.М. Довбня. — Чернігів, 2013. — С. 31-34.
 DSC02662   Бондар, Л.
Становлення та діяльність приватної Харківської жіночої недільної школи Х.Д.Алчевської / Л. Бондар // Рідна шк. — 2007. — № 7-8. — С. 62-64.
 DSC02658   Головко, С. И.
Библиографическая модель репертуара народного и детского чтения (Х. Д. Алчевская) / С. И. Головко // Библиография. — 2009. — № 1. — С. 48-54.